Skip to main content

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „POKAŻ FIGURKĘ I WYGRAJ RURKĘ”

§1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs o nazwie „POKAŻ FIGURKĘ I WYGRAJ RURKĘ” (zwany dalej Konkursem) przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem).
2. Organizatorem Konkursu jest marka Active Sport reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź, nazwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 2.02.2023 roku i trwa do 16.02.2023 roku. Zgłoszenia konkursowe uczestników przyjmowane będą do dnia 14.02.2023 roku. Dzień 16.02.2023 roku jest ostatecznym dniem przyznania nagrody i ogłoszenia zwycięzcy Konkursu. Wydanie nagrody nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
4. Uczestnikiem Konkursu może być: każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada zarejestrowane konto na Facebooku w trakcie trwania Konkursu, stanowiące tzw. oficjalny profil danej osoby. Nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie z wykorzystaniem kont fikcyjnych lub sztucznie duplikujących się.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub jego partnerów i współpracowników oraz członkowie ich rodzin.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest, na stronie https://activesport.fit/regulamin-konkursu/

§2. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w komentarzu posta źródłowego umieściła  zdjęcie przedstawiające wykonaną przez nią figurkę, na rurze pole dance. Zdjęcie musi zostać wykonane w szkole Pole Dance. Dodatkowo osoba chcąca wziąć udział w konkursie musi oznaczyć swoją szkołę Pole Dance w tym komentarzu. Dodatkowo potencjalny uczestnik musi udostępnić na swoim profilu post źródłowy oznaczając markę Active Sport.
2. Laureatem konkursu jest Uczestnik, któremu została przyznana nagroda opisana w Regulaminie.
3. W Konkursie można wziąć udział jeden raz, poprzez umieszczenie tylko jednego komentarza W przypadku opublikowania większej ilości komentarzy przez jednego Uczestnika, brany pod uwagę będzie jedynie pierwszy komentarz.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, za pomocą zweryfikowanego konta na Facebooku. Niedopuszczalne jest tworzenie kont oraz używanie profili i dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego konto na Facebooku budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności informacji w nim zawartych, jak również którego Zgłoszenie uznane zostanie za niedopuszczalne.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest uważane za równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika:
a) akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;
b) zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu;
c) zgody na publikację Zgłoszenia wraz z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy w celach
związanych z realizacją Konkursu, w zgodzie z zasadami Regulaminu.
7. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, uważane za społecznie niewłaściwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, mogące być odebrane jako społecznie naganne. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie nazw własnych prawnie chronionych oraz treści naruszających prawa osób trzecich.
8. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową (w składzie: Dyrektor Zarządzający, Koordynator Sprzedaży i Marketingu – 3 osoby), której zadaniem będzie ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników oraz przyznanie nagrody. Kryteriami wyłonienia zwycięzcy będzie: kreatywność, oryginalność, realizacja tematu Konkursu oraz zgodność z Regulaminem.
9.Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Zgłoszeń, które spełnią warunki
Konkursu i dokona wyboru najlepszej propozycji. Ocena będzie dokonywana według swobodnego uznania członków Komisji. W dniu 16.02.2023 roku przedstawiciel Organizatora ogłosi wyniki na fanpage’u Active Sport. – za pośrednictwem portalu Facebook.com – skontaktuje się z laureatem przyznanej przez Komisję Nagrody.
10. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali wyłonieni jako laureaci jednej z Nagród nie mogą rościć sobie praw do Nagrody, której przyznanie należy do swobodnego uznania Organizatora.

§3. NAGRODY
1. W niniejszym Konkursie Organizator przewidział następującą nagrodę:
– Rurka do Pole Dance producenta Pole Systems

§4. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administrator Danych: Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest marka Active Sport reprezentowaną przez JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, NIP: 7282338534, REGON: 472616681, dane adresowe: ul. Mieszka I 1, 92-415 Łódź
2. Cel i odstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynowania i realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu – w szczególności wyłaniania zwycięzcy oraz przyznania i wydania nagrody, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przede wszystkim dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art.6 ust. 1 lit. a w związku z art.7 RODO.
3. Odbiorcy danych Active Sport przekazuje dane osobowe:
a) Facebook zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Facebook dostępnymi na stronie https://www.facebook.com/about/privacy
b) Podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną.
c) Innym odbiorcom danych, np. kancelaria, ubezpieczyciel, organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i ukończenia konkursu oraz przekazywania niezbędnych danych do Urzędu Skarbowego.
5. Uprawnienia: W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia danych, których realizacja odbywać się będzie na podstawie przepisów RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie na adres siedziby Administratora.
6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ostatecznych ani profilowania.
8. Dobrowolność podania danych: Podanie danych osobowych w ramach Zgłoszenia jest dobrowolne, jednak niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie, a także wydania ewentualnej nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, nie ma jednak możliwości przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zmiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.
2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn i tylko z korzyścią dla Uczestników, z poszanowaniem zasady równego traktowania Uczestników, którzy zdążyli wziąć udział w Konkursie na zasadach sprzed dokonanej zmiany. Informacje o zmianach Regulaminu publikowane będą w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę Zgłoszenia Uczestników, które w opinii Organizatora mogą być fikcyjne.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy przyznania nagrody, gdy podał on nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do wydania nagrody, nie spełnił postanowień Regulaminu lub podjął działania sprzeczne z postanowieniami Regulaminu i ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość blokowania Zgłoszeń, które nie spełniają kryteriów ogólnie przyjętych zasad profilu Active Sport., w tym m.in.: obrażania innych osób i marek, czy też używania niecenzuralnych słów.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany ani w żaden bezpośredni sposób związany z portalem społecznościowym Facebook.com, ani jego właścicielem lub administratorem. Wszelkie uwagi, komentarze, skargi związane z konkursem należy kierować do Organizatora.
8. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku przeprowadzenia Konkursu.
9. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.02.2023r